Regulamin

Regulamin Serwisu LazyHomer.pl 

§1. Wstęp 

 1. Niniejszy regulamin [dalej: Regulamin] określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Serwisu internetowego udostępnionego pod adresem lazyhomer.pl przez Lazy Homer sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońska 1/U2, 03-721 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0001048507, NIP: 1133103018, REGON: 525903780, kapitał zakładowy: 25 000 zł, adres e-mail: [email protected], a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania Umów sprzedaży dotyczących dostępnych w Serwisie Usług, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Użytkowników z Usług za pośrednictwem Serwisu.    
 1. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności 
 1. Uznaje się, że Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej przez Użytkownika z Operatorem.  
 1. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza umieszczonego na stronie głównej Serwisu pod adresem lazyhomer.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 
 1. Użytkownikiem może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz ewentualnie grupa tych osób prowadząca wspólnie działalność w formie spółki cywilnej. 

Dane do szybkiej komunikacji z Usługodawcą 
(Dane adresowe / kontaktowe ) 

Dane teleadresowe: 

Lazy Homer sp z o.o. 
ul. Jagiellońska 1/U2 
03-721 Warszawa  

Tel: +48 784 257 010 

e-mail: [email protected] 

Nr rachunku bankowego: 31 1140 2004 0000 3502 8418 2788

Bank mBank

§2. Słownik pojęć 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Operatorowi za Usługę; 
 1. Dni robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy; 
 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika; 
 1. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie zamówienia w celu dokonania zakupu; 
 1. Klient (także „Kupujący”) – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Serwisu; 
 1. Kod rabatowy – unikalny kod lub ciąg znaków, który może zostać wykorzystany przez Kupującego do obniżenia ceny, 
 1. Konsument – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej, w tym zawarcia umowy sprzedaży na odległość, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 1. Konto Klienta – zbiór zasobów i uprawnień w ramach systemu teleinformatycznego Serwisu przypisanych konkretnemu Klientowi; 
 1. Produkt/Towar – usługi oferowane w Serwisie; 
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu dostępnego pod adresem lazyhomer.pl; 
 1. Rejestracja – proces zakładania przez Użytkownika jego Konta w Serwisie; 
 1. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem lazyhomer.pl, za pośrednictwem której Klient może korzystać z dostępnych w Serwisie Usług oferowanych przez Sprzedawcę, na warunkach określonych w Serwisie oraz niniejszym Regulaminie; 
 1. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem lazyhomer.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu; 
 1. Sprzedawca (także „Usługodawca”) – Lazy Homer sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońska 1/U2, 03-721 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0001048507, NIP: 1133103018, REGON: 525903780; 
 1. Strona – Sprzedawca lub Klient; 
 1. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej; 
 1. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary; 
 1. Usługi Elektroniczne (dalej: „Usługi”) – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu; 
 1. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827); 
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy. 

§3. Postanowienia wstępne 

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu prowadzi sprzedaż Produktów. 
 1. Serwis nie służy do zawierania Umów między Klientami. 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Klientów i Usługodawcy. 
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. 
 1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. 
 1. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
 1. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej. 
 1. Sprzedawca wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Serwisem przeznaczony do bezpośredniej i skutecznej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: [email protected]. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Klientów do bezpośredniej i szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą. 
 1. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. 

§4. Usługi Elektroniczne dotyczące Serwisu 

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne związane z korzystaniem z Serwisu, polegające ma zapewnieniu Klientom możliwości: 
 1. przeglądania zawartości dostępnej w Serwisie; 
 1. rejestracji Konta Klienta i korzystania z niego; 
 1. złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy; 
 1. przekazywania Treści Użytkownika. 
 1. Usługi Elektroniczne świadczone są na rzecz Klientów nieodpłatnie. 
 1. Do korzystania z Usług Elektronicznych wystarczające są: 
 1. dostęp do Internetu; 
 1. aktualny system operacyjny; 
 1. aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies; 
 1. posiadanie aktywnego adresu e-mail. 
 1. Podczas korzystania z Usług Elektronicznych zabronione jest dostarczanie Treści o charakterze bezprawnym. 
 1. Sprzedawca w celu zapewnienia Klientom bezpieczeństwa oraz ochrony ich danych, podejmuje środki odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych. 
 1. Sprzedawca dąży do zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, a Klient powinien informować go o ewentualnych nieprawidłowościach i przerwach w funkcjonowaniu Serwisu. 
 1. Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, mające na celu rozwój Serwisu oraz prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych, które polegają w szczególności na: 
 1. dodawaniu nowych funkcji oraz modyfikowaniu lub usuwaniu tych istniejących w ramach Serwisu; 
 1. wprowadzaniu możliwości korzystania z Serwisu na różnych urządzeniach. 

§5. Obowiązki Stron 

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad. 

§6. Konto Klienta 

 1. Rejestracja Konta Klienta wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie lub wyrażenia woli rejestracji Konta Klienta na etapie składania zamówienia. 
 1. Rejestracja Konta Klienta wymaga podania w tym celu niezbędnych danych osobowych. 
 1. Konto Klienta przypisane jest do podanego przez Klienta adresu e-mail. 
 1. W Koncie Klienta przechowywane są informacje dotyczące Klienta oraz składanych przez niego zamówień. 
 1. Klient loguje się do swojego Konta Klienta przy pomocy adresu e-mail do niego przypisanego oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Klient zobowiązany jest zabezpieczyć dostęp do swojego Konta oraz nie udostępniać danych logowania osobom trzecim. 
 1. Kupujący w każdej chwili może usunąć Konto Klienta, co prowadzi do utraty dostępu do przypisanych do niego Treści Cyfrowych. W razie trudności powinien skontaktować się z Usługodawcą. 

§7. Składanie i realizacja Zamówień oraz zawarcie Umowy 

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, jako zarejestrowany Klient (posiadający Konto Klienta) lub jako gość. 
 1. Informacje dotyczące Usługi zamieszczone  w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
 1. Sprzedawca umożliwia wyłącznie składanie zamówień hurtowych (B2B). 
 1. W celu zawarcia Umowy na odległość poprzez Serwis należy w pierwszym kroku przejść do kalkulatora online, klikając w przycisk „Uzyskaj wycenę tu i teraz”. Następnie Klient zostaje przekierowany do Formularza wyceny, w którym ma możliwość wskazania własnych parametrów, odpowiadających Towarowi, który zamierza zamówić. Po wybraniu opcji „Uruchom kalkulator online” Klientowi ukaże się wycena sporządzona na podstawie uprzednio podanych danych. Jeśli przedstawiona oferta jest satysfakcjonująca, Klient może złożyć Zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam online” oraz wypełnienie Formularza Zamówienia. Klient ma również możliwość alternatywnie wybrać opcję „Prześlij mi ofertę na maila” lub umówić się na spotkanie z handlowcem. Przesłanie oferty lub spotkanie z handlowcem nie powodują konieczności zawarcia Umowy. 
 1. Sprzedawca zastrzega, iż korzystanie z opcji kalkulatora online możliwe jest wyłącznie po podaniu adresu poczty elektronicznej. Jego podanie jest warunkiem niezbędnym do uzyskania wyników kalkulacji online. 
 1. Sprzedawca zastrzega, iż skorzystanie z kalkulacji online poprzez kliknięcie w przycisk potwierdzający kalkulację, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dołączenie do grona subskrybentów Sprzedawcy. 
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu, z którym Klient powinien się uprzednio zapoznać, a w razie wątpliwości skontaktować ze Sprzedawcą. 
 1. Klient zobowiązany jest do podania w formularzu Zamówienia prawdziwych danych. Za podanie nieprawdziwych danych Klient ponosi odpowiedzialność, co może prowadzić m.in. do wstrzymania lub anulowania Zamówienia. 
 1. Klient oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane osobowe są prawdziwe, a Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności. 
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania podania przez Klienta dodatkowych danych, poza tymi wskazanymi w Formularzu zamówienia. W przypadku opóźnień w dostarczeniu tych danych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, wraz z jednoczesnym zwrotem wpłaconej uprzednio przez Klienta kwoty. 
 1. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu w przycisk finalizujący Zamówienie. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Serwisu, zawierającą potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia. 
 1. Sprzedawca przystępuje do realizacji złożonego Zamówienia po otrzymaniu płatności.  
 1. Realizacja Zamówienia odbywa się w następujący sposób: 
 1. Po otrzymaniu płatności Sprzedawca tworzy projekt zamówionego Towaru. W ramach tego etapu Klientowi przysługują 3 bezpłatne poprawki do otrzymanego projektu. Każda kolejna poprawka wiąże się z koniecznością dopłaty w wysokości 100 zł za każdą poprawkę. 
 1. Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy wybrane przez siebie logo oraz inne istotne informacje wskazane przez Sprzedawcę w formie tzw. „krzywych”, umożliwiających wykorzystanie do projektu przekazanego pliku. Jeśli przekazany przez Klienta plik nie będzie spełniał wytycznych wskazanych przez Sprzedawcę, Sprzedawca może doprowadzić przekazany plik do żądanego formatu, jednak za dodatkową opłatą, o której Klient zostanie poinformowany (między 150 a 500 zł netto). Powstały plik staje się własnością Klienta. 
 1. Jeśli stworzony projekt zostanie przez Klienta zaakceptowany, od tego momentu Klient ponosi pełną odpowiedzialność za grafikę, a ewentualne błędy na niej występujące, nie będą mogły stanowić roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji. Rezygnacja z realizacji projektu możliwa jest wyłącznie przed jego akceptacją, ponieważ później taka możliwość zostaje wyłączona. 
 1. Po akceptacji projektu Sprzedawca przystępuje do jego realizacji i wysyłki gotowego Produktu. 
 1. Wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 9, dochodzi do  zawarcia Umowy. 

§8. Cena i płatności 

 1. Ceny Towarów w Serwisie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT. 
 1. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku, gdy koszty dostawy ponosi Klient. 
 1. Klient może w trakcie składania Zamówienia wpisać kod rabatowy, który obniży cenę Towaru. 
 1. Klient ma możliwość zapłaty za zakupiony Towar w następujący sposób: 
 1. za pośrednictwem bramki płatności online PayNow – płatność online (przedpłata); 
 1. za pośrednictwem serwisu Stripe – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową. 
 1. W przypadku braku płatności w określonym terminie Zamówienie może zostać anulowane, a Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy. 
 1. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia po otrzymaniu od operatora płatności elektronicznych informacji o poprawnej autoryzacji transakcji. 
 1. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Produktem lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Klient składając zamówienie na Produktu oferowane za pośrednictwem Sklepu internetowego wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy. 
 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. 
 1. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Klientowi rabatów według własnego wyboru, a tym samym do organizowania akcji promocyjnych, których zasady określać będą odrębne regulaminy. Klient ma prawo skorzystać z rabatu, wpisując na etapie finalizacji zamówienia odpowiedni Kod Rabatowy. 
 1. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Cen Produktów Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki 

§9. Dostawa towarów 

 1. Sprzedawca realizuje Zamówienia według kolejności ich wpłynięcia. 
 1. Na czas realizacji Zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Produktu przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji Zamówienia wynosi do 25 dni roboczych. 
 1. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 14.00 oraz w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone następnego dnia roboczego. 
 1. Do czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu do Klienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy dostępne są w Serwisie oraz wskazywane są Klientowi w trakcie składania Zamówienia. 
 1. Zamówienia wydawane są do dostawy wyłącznie w dni robocze. 
 1. Koszty dostawy uwarunkowane są od formy dostawy wybranej przez Klienta na etapie finalizowania Zamówienia.  
 1. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich.. 
 1. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem Klient powinien sprawdzić jej zawartość, a w przypadku stwierdzenia: 
 1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki; 
 1. niekompletności przesyłki; 
 1. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, 

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki oraz spisania uwag lub notatki z jej odbioru (protokołu) w obecności doręczyciela, a tym samym niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.  

 1. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki. 
 1. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru). 
 1. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta. 
 1. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z taką sytuacją (np. koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Klienta). 
 1. W przypadku, gdy Sprzedawca pokryje Klientowi szkodę powstałą w czasie przewozu Produktu, roszczenia przysługujące z tego tytułu Klientowi wobec przewoźnika, w zakresie, w jakim zostały pokryte przez Sprzedawcę, przechodzą na Sprzedawcę. Przejście roszczeń na Sprzedawcę nie wymaga zawarcia odrębnej umowy cesji. 

§10. Zapis do Newslettera 

 1. Usługodawca umożliwia otrzymanie Treści Cyfrowych opisanych w Serwisie wraz z informacją o zbliżających się promocjach, w zamian za zapis do Newslettera. 
 1. W celu zapisania się do Newslettera Klient wypełnia i przysyła formularz dostępny w Serwisie, w którym podaje dane osobowe, tj. adres e-mail. 
 1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. 

§11. Prawo odstąpienia od Umowy 

 1. Klientowi będącemu Konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny. 
 1. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. 
 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres [email protected]. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. 
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. 
 1. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

Obowiązki Konsumenta 

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. 
 1. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania). Towar należy dostarczyć Sprzedawcy na adres: Lazy Homer Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 1/U2, 03-721 Warszawa. 
 1. Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia Towaru na czas transportu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. 
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

Obowiązki Sprzedawcy 

 1. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. 
 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 1. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

§12. Reklamacje 

 1. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru. 
 1. Do umów zawieranych między Klientem a Usługodawcą stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy o odpowiedzialności za zgodność Towaru z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.  
 1. Wada polega na niezgodności Towaru z Umową. Za zgodność Towaru z Umową, ocenianą zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, odpowiedzialny jest Usługodawca. 
 1. Usługodawca jest odpowiedzialny za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia lub ujawniony w ciągu dwóch lat od tego momentu. 
 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres [email protected]
 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. 
 1. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.. 

§13. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w myśl art. 22 1 Kodeksu cywilnego. 
 1. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się dla Umów sprzedaży, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile Produkt nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności. 
 1. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz Klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. 
 1. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Klientowi, osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. 
 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem Umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość Zamówienia złożonego przez Klienta. 

§14. Odpowiedzialność Sprzedawcy 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę. 
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami. 
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta. 

§15. Opinie o produkcie 

 1. Sprzedawca ma możliwość samodzielnego publikowania w Serwisie opinii o produktach, które pozyskał od Klientów. Niemniej Sprzedawca zapewnia, iż publikowane przez niego opinie pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy uprzednio korzystali z oferowanego przez niego Towaru, i o opinię których Sprzedawca bezpośrednio poprosił. 
 1. Opinie, o których mowa w ust. 5 nie stanowią Treści Użytkownika, jednak każda osoba zapoznająca się z zawartością Serwisu może zgłosić je do weryfikacji jako naruszające postanowienia Regulaminu. 

§16. Rozstrzyganie sporów 

Rozstrzyganie na drodze postępowania sądowego ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, odbywa się na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.  

§17. Dane osobowe i pliki cookies 

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa, a w szczególności rozporządzenia „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 
 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia. 
 1. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie. 
 1. Każdemu przysługuje prawo dostępu do udostępnianych danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania. 
 1. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. 
 1. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies zostały szczegółowo opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem Polityka Prywatności

§18. Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  
 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Serwisu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Serwisu, znaki towarowe Usługodawcy, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Serwisu bez zgody Usługodawcy. 
 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz sporządzenia jego wydruku. 
 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w obowiązującym Regulaminie, o czym niezwłocznie poinformuje Klientów wysyłając stosowną wiadomość na podany przez nich adres poczty elektronicznej. 
 1. Do zawieranych z Klientem Umów stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy. 
 1. W wypadku organizowania przez Sprzedawcę akcji promocyjnych, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania na tę okoliczność dodatkowych regulaminów, stanowiących uzupełnienie niniejszego Regulaminu. 
 1. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa nabyte przez Klienta przed dniem wejścia zmiany w życie. 
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2024. 
 1. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do pobrania w Serwisie.